(platné od 1.1.2022)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Titan Service CZ s.r.o.

Na Povětrníku 990

534 01 Holice

IČ: 068 25 524

DIČ: CZ06825524

zapsaná v OR vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41122

 

ČÁST A

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Čl. I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti a případné další právní vztahy smluvních stran vznikajících v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy uzavřené v provozovně prodejce nebo distančně, např. prostřednictvím internetového portálu, který je provozován na adrese etitan.cz a tsmobile.cz mezi prodávajícím či zhotovitelem, tj. Titan Service CZ s.r.o., IČ: 068 25 524, sídlem Holice, Na Povětrníku 990, PSČ: 534 01, zapsané Krajským Soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41122 a kupujícím nebo objednatelem, tj. jinou fyzickou či právnickou osobou.
 • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání uzavírání smluv o dílo a kupních smluv uzavřených distančním způsobem, např. skrze webových stránek prodejce umístěných na výše uvedené adrese etitan.cz a tsmobile.cz a s tím související právní vztahy.
 • Ustanovení odchylná od ustanovení uvedených v obchodních podmínkách lze sjednávat v kupní smlouvě a smlouvě o dílo. Tyto odchylná ustanovení mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a smlouvy o dílo.
 • Titan Service CZ s.r.o. si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změnami či doplňky nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly před účinností těchto změn, příp. doplňků obchodních podmínek.

 

Čl. II

DEFINICE POJMŮ

 • Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
 • Prodávajícím a zhotovitelem se rozumí Titan Service CZ s.r.o., IČ: 068 25 524, sídlem Holice, Na Povětrníku 990, PSČ: 534 01, zapsané Krajským Soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41122, ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
 • Kupujícím se rozumí fyzická či právnické osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu ve smyslu §2079 občanského zákoníku.
 • Objednatelem se rozumí fyzická či právnické osoba, která se zhotovitelem uzavírá smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 občanského zákoníku.
 • Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba – nepodnikatel, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím pro svou osobní potřebu, ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
 • Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba ve smyslu § 420 občanského zákoníku. Zákazníkem se rozumí kupující, objednatel, spotřebitel a podnikatel.
 • Webovým rozhraním se rozumí webový portál provozovaný na adrese www.tsmobile.cz

 

ČÁST B

KUPNÍ SMLOUVA

 

Čl. III

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně těchto údajů povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • Tato ustanovení ohledně uživatelského účtu jsou platná pouze za podmínky, že webové rozhraní umožňuje zřízení uživatelského účtu.

 

Čl. IV

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupní smlouvu je možno uzavřít osobně na pobočce prodávajícího. V tomto případě hradí kupující zboží hotově, platební kartou nebo skrze spotřebitelský úvěr přímo na pobočce prodávajícího, kde si zároveň převezme zboží. Kupující bere na vědomí, že na každé pobočce nemusí být dostupné veškeré zboží prodávané prodávajícím.
 • Kupní smlouvu je možno uzavřít též distančním způsobem, a to telefonickou objednávkou vybraného zboží z webového rozhraní zavoláním na telefonní číslo prodávajícího a dále skrze webové rozhraní obchodu obsahuje, které obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení rozměrů, materiálu, charakteristiky a cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny uvedené na webovém rozhraní mají informativní charakter a nejedná o návrh k uzavření kupní smlouvy.
 • Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • Nabídku na uzavření kupní smlouvy učiní kupující prostřednictvím telefonického hovoru na telefonní číslo prodejce nebo prostřednictvím webového rozhraní provozovaného prodejcem a to tak, že učiní telefonickou nebo elektronickou objednávku, do níž kupující uvede údaje, zejména informace nezbytné k charakterizaci své osoby, informace o požadovaném zboží včetně jeho množství, způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží včetně balného, informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí telefonicky, v případě telefonické objednávky nebo elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), toto potvrzení je chápáno jako akceptace oferty kupujícího.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Čl. V

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu zboží a případné další náklady spojené s dodáním zboží při distančním způsobu uzavření kupní smlouvy hradí kupující jedním z následujících způsobů, přičemž který z nich zvolí v rámci odeslání elektronické objednávky
 • v hotovosti při osobním odběru zboží
 • dobírkou při doručení zboží na místo určeném kupujícím
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2401565044/2010, vedený u FIO Banky (dále jen „účet prodávajícího“)
 • V případě platby hotovostí je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání na účet prodávajícího.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li dohodnuto jinak.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

Čl. VI

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Prodávající se zavazuje předat zboží, které má označené jako „Na skladě“ k přepravě nejpozději ve lhůtě 3 dnů. V období zvýšeného prodeje, tj. např. Vánoční či Velikonoční svátky, se lhůta prodlužuje na 7 dnů. V případě, že prodejce nemá dané zboží skladem, předá jej k přepravě ve lhůtě 14 dnů.
 • Nedodržením této lhůty vzniká spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající průběžně informuje kupujícího, a to telefonicky či elektronicky, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Pokud kupující zjistí, že, přestože obal nebyl poškozen, je doručené zboží poškozené, bezodkladně to oznámí prodejci.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 • Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu a přílohy připojené ke zboží výrobcem. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především pro případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen podle svých možností specifikovat zjištěné vady.
 • Cena dopravy je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího, kdy kupující je o ceně informován před konečným uzavřením.

 

Čl. VII

ODSTOUPENÍ OD SPOTŘEBITELSKÉ KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7 odst. 1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
 • Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu Na Povětrníku 990, Holice 534 01, nebo na elektronickou adresu info@etitan.cz nebo shop@tsmobile.cz, do odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky a specifikuje zboží jeho názvem a počtem.
 • Pro případ odstoupení dle tohoto ustanovení obchodních podmínek může Kupující využít formuláře pro odstoupení, který je k dispozici na webovém rozhraní obchodu.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7 odst. 2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu (je-li to předpokladem pro odstoupení od smlouvy).
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7 odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu plnění poskytnuté kupujícím do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nad rámec ustanovení § 1833 občanského zákoníku, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
 • Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené je oprávněn prodávající požadovat po kupujícím náhradu škody, která mu na vráceném zboží vznikla.
 • Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující (viz ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku) a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží a náklady na dodání zboží proti částce, která má být kupujícímu vrácena.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

 

Čl. VIII

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z vadného plnění, v případě, že kupujícím je podnikatel, se řídí příslušnými právními ustanoveními tj. zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku. V případě porušení smlouvy má podnikatel práva vyplývající z § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Mezi tyto práva patří oprava, výměna, přiměřená sleva z kupní ceny, a není-li možné ani jedno z těchto, pak odstoupení od kupní smlouvy.
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu - spotřebiteli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď opravou věci, nebo její výměnou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy.
 • To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodejce neprokáže opak.
 • Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka), která činí dvacet čtyři (24) měsíců, případně kratší dobu uvedenou na obalu výrobku.
 • U věci použité odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka), která činí dvacet čtyři (12) měsíců, případně kratší dobu uvedenou na obalu výrobku. Tato doba se staví po dobu, kdy prodávající převzal zboží k reklamačnímu řízení.
 • Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení, mechanické poškození způsobené nesprávným zacházením spotřebitele aj.
 • Záruční list předá prodejce spotřebiteli na jeho žádost. Neučiní-li tak spotřebitel, plní funkci záručního listu standardně daňový doklad (faktura).
 • Prodávající upozorňuje kupujícího, že v průběhu opravy může dojít vymazání paměti výrobku, a proto doporučuje veškerá data zálohovat.

 

ČÁST C

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. IX

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 • Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 • Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

Čl. X

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).
 • Prodávající informuje kupujícího, že za účelem naplnění kupní smlouvy a povinností vyplývajících z daňových předpisů bude zpracovávat osobní údaje kupujícího pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo za účelem zasílání marketingových sdělení.
 • Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů cookies pro účely marketingu, bude prodávající uchovávat osobní údaje, a to IP adresa a údaje o chování kupující v síti internetu za účelem optimalizace reklamních sdělení. Bližší informace jsou uvedeny v souhlasu s povolením cookies na webové stránce prodávajícího.
 • Prodávající informuje kupujícího, že může prodávajícího (resp. Správce osobních údajů) požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních a vymazání osobních údajů. Dále má též kupující právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení a zpracováním osobních údajů cookies, má kupující právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající informuje, že osobní údaje bez souhlasu kupujícího předává zejména za účelem plnění smlouvy spedičním partnerům dopravující zboží a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu.
 • Kupující je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.
 • Prodávající informuje kupujícího, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, uoou.cz. V případě, že je kupující přesvědčen o poškození jeho  práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.

 

Prodávající, obchodní společnost Titan Service CZ s.r.o., IČ: 068 25 524, sídlem Holice, Na Povětrníku 990, PSČ: 534 01, je správce osobních údajů, kontaktní údaje

Korespondenční adresa: Titan Service CZ s.r.o., Na Povětrníku 990, Holice 534 01

Emailová adresa: info@etitan.cz

Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce Václav Rössler - jednatel společnosti.

 

Čl. XI

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 • Zákazník - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z této kupní smlouvy dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách coi.cz.

 

Čl. XII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují textovou formu.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SERVISNÍ PODMÍNKY

 

Titan Service CZ s.r.o.

Na Povětrníku 990

534 01 Holice

IČ: 068 25 524

DIČ: CZ06825524

zapsaná v OR vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41122

 

 

1.Obecná ustanovení

1.1  Servisní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo mezi zákazníkem a zhotovitelem, uzavřenou ve smyslu Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku.

1.2  Za uzavření Smlouvy o dílo se považuje objednatelem odsouhlasení navržené ceny za opravu zařízení (písemně, SMS, email).

1.3  Servisní podmínky jsou platné v aktuálním znění a jsou dostupné na webových stránkách zhotovitele https://www.tsmobile.cz . Jako součást Smlouvy platí Servisní podmínky platné k datu přijetí zakázky zhotovitelem.

1.4  Zákazník (objednatel) se předáním zařízení k opravě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat tyto Servisní podmínky zhotovitele a bez námitek na ně přistupuje.

1.5  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

1.6  Dostane-li se některý článek Smlouvy nebo Servisních podmínek zhotovitele vlivem novel zákonů anebo vznikem zákonů nových do dočasného rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost tohoto článku ovlivněna aktuálním zněním příslušného zákona a přednost má znění zákona před Smlouvou a Servisními podmínkami. Zneplatnění části smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů smlouvy a Servisních podmínek.

1.7  Uzavřením Smlouvy o dílo bere objednatel na vědomí, že společnost Titan Service CZ s.r.o. není autorizována výrobcem zařízení k opravě tohoto zařízení a zásahem do tohoto zařízení zaniká zaruční doba poskytnutá výrobcem zařízení.

 

 

2.Cena za zakázku

2.1  Součástí Smlouvy o dílo je cena za opravu zařízení, vycházející z předpokládané časové a materiálové náročnosti zakázky, uvedená ve Smlouvě o dílo.

2.2  Cena za opravu zařízení je stanovena na základě odborné diagnostiky požadovaného servisního zásahu technikem. Cena bude odpovídat zjištěnému rozsahu závad a předpokládanému rozsahu prací a materiálu potřebných k realizaci servisního zásahu. Překročí-li skutečná cena opravy navrhovanou cenu za opravu zařízení o více než 10%, pak zhotovitel práci na zakázce přeruší až do doby, než objednatel projeví souhlas s novou cenou.

2.3  Zhotovitel si vyhrazuje právo v průběhu realizace opravy sjednanou cenu i vícekrát změnit, dojde- li v procesu diagnostiky a realizace opravy ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu opravy. Vždy si však zhotovitel vyžádá souhlas se změnou ceny na straně objednatele.

2.4  Zákazník je povinen zaplatit zhotoviteli za provedenou opravu naúčtovanou částku, nepřesáhne-li naposledy sjednanou cenu o více než 10%, a to bez povinnosti zhotovitele dále účtovanou cenu se zákazníkem konzultovat.

2.5  Zhotovitel se zavazuje zdarma předložit objednateli ke schválení cenu za opravu zařízení, vycházející z výsledků odborné diagnostiky objednatelem sdělených závad zařízení. Není však povinností zhotovitele sdělit objednateli zdarma společně s cenovou nabídkou také výčet prací a materiálu, který povede k opravě zařízení, pokud je takovéto sdělení komerčně využitelné objednatelem anebo třetí osobou v neprospěch zhotovitele.

2.6  Jestliže bude objednatel ještě před odsouhlasením ceny zakázky požadovat po zhotoviteli sdělení výčtu prací a materiálu, který povede k opravě zařízení, pak se jedná o požadavek na dodání produktu „diagnostika zařízení“, zhotovitelem poskytovaného za úplatu. Cena produktu „diagnostika zařízení“ je 0 Kč (viz aktuální ceník práce). Tato cena bude objednateli, který si produkt vyžádal, účtována pouze v případě následného odmítnutí realizace opravy zařízení, jelikož diagnostika příčin závady a zhotovení cenové nabídky je výsledkem časově i odborně náročné práce technika a dalších pracovníků zhotovitele.

2.7  Před dokončením opravy zařízení může objednatel od smlouvy odstoupit (tj. objednávku zrušit) v těchto případech:

  2.7.1  Když zhotovitel sdělí objednateli svůj záměr zvýšit cenu opravy či údržby a objednatel s touto cenou nesouhlasí. V takovém případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli již provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, pakliže měl objednatel z částečného provedení opravy prospěch (došlo-li tedy například k částečnému odstranění vady apod.)

  2.7.2  Až do dokončení opravy či údržby může objednatel od smlouvy odstoupit (zrušit objednávku) i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na již vykonané práce a objednaný či dodaný materiál. Zároveň má zhotovitel právo na objednateli požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (doprava materiálu od objednatele, odstupné subdodavatelům apod.)

2.8  Odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle Smlouvy a Servisních podmínek, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 175 a násl. občanského zákoníku využít zadržovací (retenční) právo a věc objednateli až do zaplacení ceny nevydat.

2.9  V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou zhotoviteli k opravě do 3 měsíců od zaslání výzvy k jejímu vyzvednutí, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít  za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3000 Kč), je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci.

2.10  Podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.

 

3.Záruky

3.1  Zhotovitel poskytuje objednateli na opravy výpočetní a kancelářské techniky a spotřební elektroniky záruku 12 měsíců v souladu s § 654 Občanského zákoníku. Záruční doba může být písemně upravena dle předešlé domluvy zhotovitele a objednatele.

3.2  Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení do 24 hodin po převzetí od zhotovitele. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravenou závadu.

3.3 Voděodolné zařízení bude po zásahu servisem znovu voděodolné. Avšak zhotovitel nenese zodpovědnost (záruku) za vniknutí kapaliny do zařízení.

 

4.  Záruční opravy

4.1  Zhotovitel je ze zákona povinen vyřídit požadavek na záruční reklamaci do 30 dní od přijetí zařízení k záruční opravě.

4.2  Vyřízením reklamace se rozumí odstranění reklamované závady anebo vrácení peněz za předchozí provedený servisní zásah, případně uskutečnění jiného řešení dle dohody s objednatelem –  přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy

4.3  Požadavky na záruční opravy nebudou uznány jako oprávněné v těchto případech:

  4.3.1 Nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem jako oprávněný, nebude na servisní případ pohlíženo jako na záruční.

  4.3.2 Je-li závada způsobena mechanickým poškozením, nebo vniknutím kapaliny do zařízení.

  4.3.3 Je-li porušena pečetní plomba na reklamovaném zařízení

  4.3.4 Neprojeví-li se reklamovaná závada během vstupních testů a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před zhotovitelem demonstrovat.

  4.3.5 Je-li příčinou závady nedodržení pokynů v uživatelské příručce k zařízení nebo pokynů, které zhotovitel uvedl v protokolu o provedeném servisním zásahu.

  4.3.6  Je-li příčinou závady znečištění zařízení nebo zanedbání periodické údržby.

  4.3.7  Bylo-li zařízení použito ve spojení s takovým přídavným zařízením, spotřebním materiálem, příslušenstvím nebo takovým způsobem, který je v rozporu s pokyny jeho výrobce.

  4.3.8  Došlo-li k prodlení delšímu než 7 dní od výskytu závady a její reklamace (fyzického doručení zařízení k reklamaci ke zhotoviteli) u reklamací závad, kde používání zařízení bez ohledu na závadu může mít vliv na zhoršení reklamované závady anebo může způsobit jiné škody na zařízení.

  4.3.9  Nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce a výkazu účtovaných položek na výdejovém servisním protokolu.

  4.3.10  Z důvodů dalších vyplývajících z platného znění těchto servisních podmínek zhotovitele.

 

5.Omezení ručení zhotovitele za zařízení dodaná zákazníkem k provedení servisního zásahu

5.1  Zhotovitel nenese odpovědnost za nefunkčnost displeje při výměně dotykového skla (separace displeje) – z důsledků např.: mikro praskliny, prasklého svodu, odražení displeje, poškozené polarizační fólie, přelomení flex kabelu, atd. Diagnostiku displeje lze řádně posoudit až po separaci skla.

5.2  Zhotovitel z principu nemůže ručit a neručí za data uložená na datových médiích a zařízeních zákazníka a tato data je oprávněn v průběhu servisního zásahu smazat nebo pozměnit. Na požadavek zákazníka k zachování dat ve svěřených zařízeních je tedy pohlíženo jako na neoprávněný a nebude na něj zhotovitelem brán zřetel – tento požadavek je neplatný i v případě, kdy je ve Smlouvě výslovně uveden. Zákazník by tedy měl data před předáním zařízení k servisnímu zásahu i v běžném provozu průběžně zálohovat. Pokud tuto možnost sám nemá, může zálohu dat na vyžádání zajistit zhotovitel na náklady zákazníka.

5.3  Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku, na něž nebyl zákazníkem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných vstupních a výstupních testů, za závady k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin (selhání datových médií, ztráta kapacity akumulátorů, apod.).

5.4  Zhotovitel ručí za funkčnost zařízení po servisním zásahu v rozsahu sjednaném v objednávce zakázky nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testů zařízení prováděných dle vnitřních směrnic zhotovitele. Všechny závady nevyhovující těmto kritériím v případě pozdější reklamace budou považovány za mimo záruční záležitost.

5.5  Nepodaří-li se zhotoviteli provést objednanou opravu z důvodů technických nebo finančních, nebo odstoupí-li zákazník od opravy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen je-li to technicky možné a zaplatí-li zákazník náklady na práci s tímto spojenou dle sazebníku zásahů zhotovitele.

5.6  Zhotovitel je oprávněn provést na zařízení technické úkony, které jsou nutné ke zjištění finanční náročnosti celkové opravy, bez nároku zákazníka na bezplatné uvedení zařízení do původního stavu, nedojde-li z technických či finančních důvodů k dokončení zakázky.

5.7  Zhotovitel přebírá hmotnou zodpovědnost za zařízení svěřené mu objednatelem k provedení servisního zásahu. V případě ztráty svěřeného zařízení nebo poškození svěřeného zařízení z jiných důvodů než jsou vyjmenovány v Servisních podmínkách nahradí objednateli škodu na zařízení do výše skutečné hodnoty zařízení odpovídající typu zařízení, jeho stáří a druhu poškození, s nímž bylo prokazatelně předáno zhotoviteli k opravě. Jestliže nedojde ke shodě zhotovitele a objednatele ve výši náhrady škody, pak zhotovitel na svoje náklady nechá výši škody stanovit certifikovaným soudním znalcem v oboru výpočetní techniky a takto stanovená výše škody bude oběma stranami považována za konečnou a nezpochybnitelnou.

5.8  Zhotovitel neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou objednateli v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.

5.9  Pro případ sporů ve věci závad nebo poškození zařízení svěřených zhotoviteli k opravě je v zájmu objednatele zdokumentovat před předáním zařízení nezpochybnitelným způsobem – nafocením poškozených míst, viditelného mechanického opotřebení dílů apod. Zhotovitel nenese zodpovědnost za taková opotřebení nebo mechanická poškození objednatelem svěřených zařízení, která není objednatel schopen prokazatelně deklarovat jako vzniklá u zhotovitele. Za prokazatelnou dokumentaci stavu zařízení před opravou se nepovažuje jednostranné prohlášení objednatele ve Smlouvě o dílo o stavu předávaného zařízení – zhotovitel provádí veškeré servisní zásahy na zařízeních použitých a slovně nelze stupeň opotřebení jednoznačně a nezpochybnitelně popsat.

5.10  U zakázek předávaných objednatelem zhotoviteli nepřímo (tj. poštou) nemá zhotovitel možnost ovlivnit text, který uvádí zákazník v objednávce opravy nebo průvodním dopise zařízení. Na veškeré texty uvedené objednatelem v takto provedené objednávce je nahlíženo jako na jednostranná prohlášení objednatele a nejsou pro zhotovitele právně závazná. Dále nemá zhotovitel za povinnost v okamžiku přijetí věci k opravě a uzavření Smlouvy o dílo provést komplexní testy zařízení, kterými by prověřil všechna tvrzení objednatele uváděná v textu – zvláště ta, která nejsou na první pohled zřejmá, a to jak u osobního předání věci k opravě tak u zařízení předávaných k opravě neosobně. Jestliže zhotovitel v průběhu zakázky zjistí nesoulad mezi tvrzeními uvedenými objednatele a skutečností, pak za nesoulad není zodpovědný. Zároveň na tento nesoulad upozorní objednatele. Zjištění nesouladu tvrzení zákazníka se skutečností je zhotovitel oprávněn provést kdykoli v průběhu řízení zakázky, nikoli jen ve chvíli přijetí zařízení do opravy. Odstavec se týká především popisu stavu zařízení, výčtu dodaného příslušenství a objektivně těžko zjistitelných údajů o zařízení na první pohled neviditelných, jako je přítomnost, kapacita a stav datových nosičů, funkčnost zařízení, kvalita zobrazení, hlučnost, mechanické opotřebení dílů, skryté praskliny uvnitř na zařízení, kapacita akumulátorů, konfigurace zařízení apod.

5.11  Zhotovitel neručí po výměně dotykového skla nebo displeje a po instalaci ochranného skla nebo folie za řádnou funkčnost biometrického zařízení nebo biometrické aplikace na mobilním telefonu.

 

6.Vadné díly a jejich výměna

6.1  Zhotovitel se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady, nepožaduje-li objednatel vrácení vadných dílů po provedené opravě.

6.2  Zhotovitel si vyhrazuje v případech, kdy je možnost sehnání servisních dílů omezená anebo nerentabilní, právo v zakázkách nahradit originální vadné díly odpovídajícími ekvivalentními náhradními díly a součástkami, které zajistí u opravovaného zařízení požadované funkce stejně kvalitně jako díl originální.

6.3  Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a u takovýchto případů není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.

6.4  Objednatel bere na vědomí, že u zařízení opravovaných v „exchange systému“ (vadný blok se u dodavatele mění celý za nový nebo repasovaný blok se zárukou) není možné požadovat vrácení vadného bloku po opravě zařízení, jelikož vadný díl se výměnou stal majetkem dodavatele, který v exchange systému poskytl za takto vyměněný díl výhodnější cenu než je cena běžného objednání dílu u výrobce. Jestliže by zákazník v takovém případě na vrácení vadného dílu trval, vyhrazuje si zhotovitel odstoupit od nabídky opravy za odsouhlasených cenových podmínek.

 

7.  Doprava zařízení k opravě

7.1  Zákazníci z celé Evropské unie mají možnost dopravit zařízení k opravě do provozovny Titan Service CZ s.r.o., Na Povětrníku 990, Holice 534 01, Česká republika.

7.2  Přepravu zařízení do servisního centra a zpět neprovádí fyzicky zhotovitel. Ale jakákoliv přepravní služeb, kterou si zákazník zvolí (např. Česká pošta).

7.3  Objednatel je povinen seznámit se před odesláním zařízení s přepravními podmínkami vybrané přepravní služby, zvláště co se týká hmotnosti a způsobu balení zásilek, a tyto podmínky dodržet.

7.4  Zhotovitel neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem a za případné škody způsobené nesprávným zabalením zařízení, které vzniknou na zásilce na cestě směrem od zákazníka ke zhotoviteli, jelikož nemá možnost způsob balení ovlivnit jinak než odkázáním na zmíněné podmínky přepravní služby.

 

8.  Postup reklamace zařízení poškozeného při přepravě zákazníkovi

8.1  Zjistí-li zákazník poškození zařízení po jeho zpětném dodání přepravní službou, je pro uznání reklamace a nároku na náhradu škody bezpodmínečně nutné nahlásit reklamaci balíku do druhého pracovního dne od doručení balíku u zhotovitele a u přepravce.

8.2  Má-li zákazník možnost škodu nafotit, doporučujeme poslat e-mailem i tyto podklady pro uplatnění reklamace škody.

8.3. Dojde-li k prodlení od doručení balíku po nahlášení škody delšímu než je 1 pracovní den, zaniká nárok příjemce balíku na uznání reklamace a náhradu škody.

8.4  S balíkem a jeho obsahem nesmí příjemce manipulovat do té doby, dokud neobdrží pokyny reklamačního pracovníka zhotovitele nebo přepravce, jak má dále s reklamací postupovat. V žádném případě nesmí příjemce odeslat poškozený balík ihned zpět odesílateli bez toho, že by dodržel výše předepsaný postup.

8.5  V případě pochybností o zavinění škody na straně přepravní služby musí zákazník umožnit vyšetření škody reklamačním pracovníkem přepravní služby na místě, kde byla škoda příjemcem balíku zjištěná.

 

9.Mimosoudní řešení sporů

9.1  Zákazník - spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z této smlouvy o dílo dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách coi.cz.

 

Nasledujte nás na Facebooku