Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb servisu

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb servisu se vztahují na smlouvy o

poskytování služeb uzavřené prostřednictvím portálu umístěného na webovém rozhraní

www.tsmobile.cz mezi společností :

Titan Service CZ s.r.o., se sídlem Na Povětrníku 990, Holice v Čechách

IČ : 06825524

DIČ: CZ06825524

Firma je plátcem DPH

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Holice

Adresa provozovny: Na Povětrníku 990, Holice 534 01

Telefonní číslo : 467 771 061

Kontaktní email : info@tsmobile.cz

(dále jen ,,my”, ,,TSmobileCZ” nebo ,,poskytovatel”)

a vámi jako klientem - odběratelem služeb

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže :

- ceník je aktuální přehled cen typů služeb zveřejněný na webovém rozhraní;

- cenou se rozumí cena služeb;

- občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů;

- obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování

služeb v servisu;

- operačním systémem se rozumí systém iOS nebo Android;

- služba poskytovatele (nebo jen ,,služba”) je služba nabízená na webovém

rozhraní, spočívající zejména v servisu zařízení, poradenství, opravě, instalaci

software, úprav software a případně i další služby, na jejichž poskytnutí se s

námi dohodnete;

- smlouva o poskytování služeb (nebo jen ,,smlouva”) je smlouva uzavřená podle

těchto podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout vám službu, a vy se

zavazujete zaplatit nám za tuto službu cenu a dodržovat smlouvu včetně těchto

obchodních podmínek;

- technikem se rozumí osoba oprávněná na základě zaměstnaneckého

nebo smluvního poměru k poskytnutí služby klientovi jménem

poskytovatele;

- webové rozhraní je rozhraní provozované poskytovatelem a umístěné na adrese

www.pickupservis.cz;

- zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

- zařízením se rozumí mobilní telefon, tablet nebo jiné elektronické zařízení klienta,

jehož servis provádíme na základě smlouvy o poskytování služeb.

1.2. Je smlouva o poskytování služeb spotřebitelskou smlouvou ?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná pouze v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud

jste fyzickou osobou a naše služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské

činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Jako spotřebitel máte především právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy

(informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní,

případně vám je poskytneme v rámci spojení) a právo na mimosoudní řešení

spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 8.3 těchto obchodních podmínek). Dále je

vám poskytována zvláštní ochrana dle občanského zákoníku a zákona o ochraně

spotřebitele.

Pokud nejste spotřebitelem, nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních

předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.3. Čím se řídí náš právní poměr ?

Náš pracovní poměr se řídí následujícími dokumenty :

- těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a

povinnosti;

- Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

https://tsmobile.cz/content/9-gdpr-ochrana-osobnich-udaju

- podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naši e-mailové,

telefonické či jiné online komunikaci zejména při uzavírání smlouy;

a v otázkách zde neupravených také občanských zákoníkem a zákonem o ochraně

spotřebitele.

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš

právní pracovní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš

vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho

bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v

právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami ?

Podáním objednávky a dále též potvrzením ve webovém formuláři, v e-mailové

komunikaci nebo svým podpisem stvrzujete, že jste se s těmito obchodními

podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb ?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito

obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Upozorňujeme, že prezentace služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a

nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2

občanského zákoníku.

2.2. Jak podat objednávku našich služeb ?

V případě vašeho zájmu o naše služby učiňte objednávku prostřednictvím webového

rozhraní, případně jiným způsobem, který umožňujeme. Pokud je objednávka

podávána prostřednictvím webového rozhraní, musí obsahovat všechny informace

předepsané ve formuláři, zejména pak typ služby(servisu), o který máte zájem. V

opačeném případě si od vás doplnění potřebných údajů vyžádáme.

V rámci objednávkového procesu vám vždy bude sdělena rekapitulace vaší

objednávky.

2.3. Kdy je mezi námi uzavřena smlouva ?

Smlouva bude uzavřena okamžikem, kdy vám potvrdíme přijetí vaší

objednávky prostřednictvím e-mailu.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou

patrné z webového rozhraní.

Pokud při pozdějším převzetí zařízení zjistíme, že informace uvedené v rámci

objednávky jsou nepřesné (například je nutné poskytnout jinou službu, máte jiný typ

zařízení nebo operačního systému apod.) zavazujete se společně s námi vyvinout

úsilí ke změně náležitostí smlouvy. Veškeré změny smlouvy budou vyznačeny v

předávacím protokolu.

Zákazník podpisem smlouvy souhlasí s tím, že servis neručí za případné skryté vady

opravovaných telefonů (v jejichž důsledku může dojít k ,,zhroucení´´ přístroje), a

dále neručí za případný vznik jiných, než zákazníkem uváděných závad. Jedná se

převážně o tzv. SKRYTÉ VADY, které se mohou projevit ihned nebo po delším

časovém odstupu. Jedná se hlavně o přístroje po pádu, nárazu, s hrubým

mechanickým poškozením s nemožností otestování před přijetím do opravy nebo u

přístroje po kontaktu s kapalinou, u kterých nelze zaručit dlouhodobý

bezproblémový chod.

2.4. Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran; tvoří ji tyto obchodní

podmínky a naše vzájemná emailová komunikace týkající se poskytované služby.

Obchodní podmínky vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěné

poštou.

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě.

Smlouva není přístupna třetím osobám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaká je cena servisních služeb?

Cena servisních služeb je uvedena na webovém rozhraní v ceníku a v rámci

objednávkového formuláře. V rámci rekapitulace objednávky vám bude sdělena

konečná cena, včetně veškerých daní a poplatků.

Náš aktuální ceník je vždy uveden na webovém rozhraní.

3.2. Jakým způsobem můžete uhradit cenu ?

Cenu je možné uhradit především následujícími způsoby:

- v hotovosti nebo platební kartou při předání zařízení v naší provozovně;

- bezhotovostně předem na náš bankovní účet ( pokyny vám budou sděleny v

potvrzení objednávky).

3.3. Kdy nastane splatnost ceny ?

V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 5 dnů od poskytnutí služby. Váš

závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání

příslušné částky na náš bankovní účet. V případě platby v hotovosti nebo platební

kartou v naší provozovně je cena splatná při vyzvednutí zařízení bezprostředně po

poskytnutí služby v naší provozovně.

Zákazník byl obeznámen a bere na vědomí, že u některých druhů oprav či v případě

objednání dražšího náhradního dílu, může servis požadovat složení zálohy. Záloha je

vratná pouze v případě řádného stornování objednávky do 24 h od objednání a to

telefonicky nebo e-mailem.

3.4. V jaké měně můžete platit ?

Platba za služby je možná v českých korunách (Kč).

3.5. Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb a

daňový doklad ?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením

účtenky podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších

předpisů a daňového dokladu elektronickou formou.

4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Jakým způsobem vám bude služba poskytnuta ?

Servisní služba bude poskytnuta naším technikem v naší provozovně. Orientační

doba poskytnutí služby je uvedena na webovém rozhraní a bude upřesněna

prostřednictvím emailové komunikace před uzavřením smlouvy dle článku 2.3

obchodních podmínek, případně při převzetí vašeho zařízení.

Po provedení servisu bude zařízení k vyzvednutí v naši provozovně, nedohodneme-li

se na jiném postupu. Berte na vědomí, že máte povinnost si příslušné zařízení převzít

bez zbytečného odkladu po provedení servisu. Pokud si zařízení nepřevezmete, jsme

oprávněni jej po uplynutí jednoho roku od data provedení servisu prodat. V tomto

případě vám vrátíme příslušnou částku poníženou o naše náklady na uskladnění a

prodej zařízení na bankovní účet, který nám pro tento účet sdělíte. Alespoň 7 dnů

před samotným prodejem vás budeme kontaktovat.

Podle § 656 občanského zákoníku je objednatel povinen vyzvednout si věc

nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy tato oprava nebo úprava měla

být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení

vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za

uskladnění, který činí 30,- Kč vč. DPH/ den.

Při předání zařízení před poskytnutím služby a při jeho vyzvednutí po jejím

poskytnutí bude sepsán předávací protokol.

Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě při vyzvednutí.

Servis se zavazuje ekologicky zlikvidovat původní vadné díly ze servisní zakázky

bez pozdější náhrady. Pokud je zákazník požaduje vrátit, servis mu je vydá při

výdeji opravené zakázky. Při případném uvedení zakázky do původního stavu si

servis vyhrazuje právo nahradit původní díl adekvátní náhradou, aby byl stav

přístroje ve stavu, v jakém jej zákazník přinesl.

Servis si vyhrazuje právo odmítnout opravu přístroje v případě, že nebude možné jej

před/v průběhu či po opravě otestovat. Zákazník bere na vědomí, že pokud nepředá

kód/gesto k otestování, nedeaktivuje ochranu nebo neuvede přístroj do továrního

nastavení, nebude ze strany servisu oprava či výměna provedena a přístroj bude

zákazníkovi vrácen bez opravy. Dále si servis vyhrazuje právo požadovat číslo

občanského průkazu zákazníka při odemykání zařízení zablokovaného heslem

(například odblokování Google účtu zařízení, Xiaomi účtu a podobně) z

důvodu nemožnosti ověření původu opravovaného zařízení.

Objednatel bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při

demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému

mechanickému, tepelnému, elektrickému či chemickému poškození těchto

součástek. Jestliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických,

ekonomických či z jiných objektivních nebo subjektivních důvodů, není v těchto

případech technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu

před servisním zásahem.

Servis neposkytuje výměny náhradních dílů poskytnuté zákazníkem.

4.2. Jakým způsobem nám doručíte zařízení k servisu ?

Máte povinnost nám bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy zaslat zařízení

na adresu provozovny, případně jej na tuto adresu doručit osobně. Berte na vědomí,

že máte v tomto případě povinnost součinnosti. Pokud nám zařízení nedodáte,

nejsme povinni poskytnout Vám službu v dohodnutém termínu.

4.3. Jaké jsou naše povinnosti v souvislosti s poskytováním služby ?

Uzavřením smlouvy se zavazujeme, že:

- vám poskytneme službu ve smyslu těchto obchodních podmínek, blíže

specifikovanou ve vaší objednávce, případně v následné komunikaci;

- nenarušíme soukromí vašich dokumentů a dat uložených ve vašem zařízení a

nebudeme s nimi žádným způsobem nakládat bez vašeho souhlasu. Povinnost podle

předchozí věty se nevztahuje na úkony nezbytné k řádnému provedení služby

(zejména odstranění problému, který je předmětem opravy), a dále na běžné

součásti operačního systému a manipulace se soubory, které jsou nutné k provedení

zásahu.

- servis neručí za data uložená v zákazníkově zařízení.

- Prodávající si vyhrazuje právo v průběhu opravy sjednanou cenu i vícekrát

změnit, dojde-li v procesu diagnostiky nebo v průběhu opravy ke zjištění nových

závad či jiných poškození, které mají vliv na celkovou cenu zakázky. V těchto

případech si prodávající vždy vyžádá ústně nebo písemně souhlas se změnou ceny

na straně zákazníka.

4.4. Jaké máte povinnosti v souvislosti s využíváním služby ?

Uzavřením smlouvy se zavazujete k tomu, že v průběhu poskytování servisní

služby poskytnete technikovi nezbytnou míru součinnosti a budete dodržovat jeho

pokyny, je-li to nezbytné, tak aby služba mohla být řádně poskytnuta.

Zákazník bere na vědomí, že servis neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které

vyvstanou v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na

telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.

Před započetím poskytování našich služeb proveďte zálohu všech dat na vašem zařízení. Za

jejich případnou ztrátu v průběhu poskytování servisní služby neneseme

odpovědnost.

Zákazník byl obeznámen a souhlasí s tím, že v případě servisního zásahu přístroj

ztrácí záruku od výrobce. Rovněž souhlasí s tím, že jelikož je TSmobileCZ

pozáručním servisem, není na přístroji možné dále udržet záruku voděodolnosti

ani prachuvzdornosti (tj. Ingress Protection zkr. IP67, IP68, atd.)

Dále se při užívání našich služeb zavazujete, že:

- budete využívat našich služeb v souladu s těmito obchodními podmínkami;

- technikovi nebo jiné oprávněné osobě poskytnete dostatek součinnosti tak, aby

mohla být služba řádně poskytnuta. To zahrnuje mimo jiné uvedení

přístupového hesla k zařízení, případně jiný způsob odblokování zařízení;

- nebudete požadovat poskytnutí servisní služby, formou zásahů, které by byly v

rozporu s těmito obchodními podmínkami, platnými právními předpisy České

republiky a dobrými mravy (zejména instalaci softwaru, ke kterému nemáte platný

licenční klíč či jiné licenční oprávnění);

- nebudete modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást softwaru, který

je předmětem poskytované služby.

- Zákazník, kterému byl zapůjčen náhradní telefon po dobu opravy jeho přístroje,

nesmí na zapůjčeném telefonu provádět jakékoli úpravy technické, softwarové či

jiné. Servis si vyhrazuje právo požadovat číslo občanského průkazu zákazníka při

zapůjčení náhradního telefonu. V případě ztráty, odcizení či poškození bude po

zákazníkovi požadována náhrada za vzniklou škodu. V tomto případě má servis

nárok na finanční náhradu ve výši plné pořizovací ceny daného modelu přístroje.

V případě ztráty nebo poškození příslušenství k zapůjčenému telefonu je zákazník

povinen zajistit jejich náhradu, pouze však originální příslušenství výrobce,

případně uhradit vzniklou škodu servisu. Servis má právo odmítnout zájemce o

zapůjčení náhradního telefonu dle vlastního uvážení. Změna podmínek vyhrazena.

- Zákazník souhlasí s prodloužením doby opravy v případě složitějších

zásahů do vnitřních částí přístroje jako jsou zásahy pájením základní desky,

hardwarové výměny dílů a jiné komplikované druhy servisních zásahů.

-Zákazník souhlasí, pro případy nedostatku náhradních dílů, s prodloužením

předpokládaného termínu opravy na maximálně 30 dní.

- V případě, že si zákazník nevyzvedne věc svěřenou servisnímu místu k opravě do 3

měsíců od dokončení opravy, přesto že byl kontaktován k jejímu vyzvednutí,

provede servisní místo fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu

škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak

využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v

souvislosti s opravou zařízení. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o

věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc

přesahující hodnotu 3 000 Kč), je servisní místo povinno o zamýšleném prodeji nebo

likvidaci věci objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou

dodatečnou lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci. Podle § 656 občanského zákoníku je

objednatel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí

doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do

jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je

povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 30,- Kč vč. DPH /den.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kdy vám náleží právo na odstoupení od smlouvy ?

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů

od uzavření smlouvy.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete výslovný souhlas s

poskytnutím služby před uplynutím výše uvedené lhůty pro odstoupením od

smlouvy. Berte na vědomí, že pokud od smlouvy odstoupíte, jste povinni

uhradit nám poměrnou částku sjednané ceny služeb od okamžiku odstoupení,

a to v souladu s § 1834 občanského zákoníku.

Jakmile je služba splněna, právo od smlouvy odstoupit vám nenáleží, a to dle

ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku.

Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu

nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí

oznámení bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte

nijak zdůvodňovat.

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy následky ?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby

nebyla uzavřena.

Nepodaří-li se servisu provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů

technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude

zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a

zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou (tzn. diagnostiku) dle ceníku

servisu.

5.3. Kdy dostanete zpět své peníze ?

Veškeré přijaté peněžní prostředky (případně jejich poměrnou část dle ustanovení

výše) vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti

dnů od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádně další náklady),

nebo způsobem, jaký budete požadovat.

5.4. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my ?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v případě, že poskytnutí služby po

uzavření smlouvy stane objektivně nemožné nebo protiprávní. O našem odstoupení

od smlouvy vás budeme neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme vám přijatou částku

bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy

(zejména ustanoveními § 1914 až 1925). O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých

případech do tří pracovních dnů. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je u nás uplatníte telefonicky, e-mailem či

písemně.

Záruční doba na baterie je 24 měsíců, jako na ostatní náhradní díly. Tato záruka se

však nevztahuje na "životnost" baterie, tudíž na pokles kapacity, která je způsobena

běžným používáním. Záruka na životnost baterie je 6 měsíců

Zákazník bere na vědomí, že reklamováním přístroje nevzniká automaticky nárok na vrácení

peněz. Tento nárok vzniká v případě 2 reklamací přístroje se stejnou závadou nebo v případě

3 reklamací se závadami odlišnými.

6.1. Jak reklamovat poskytované služby ?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že jsou naše služby poskytovány ve

shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu na webovém rozhraní nebo informacím

ve vzájemné emailové komunikaci.

Reklamaci služeb u nás uplatněte bez zbytečného dokladu od zjištění nedostatků,

nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy vám byla služba poskytnuta.

V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z vašich

následujících práv :

(a) bezplatné poskytnutí náhradní služby;

(b) přiměřená sleva z ceny služby;

(c) odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) v případě podstatného porušení smlouvy.

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělíte při uplatnění reklamace nebo

bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné

poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

6.2. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit ?

Práva z vadného plnění vám nenáleží tehdy, pokud jste vadu sami způsobili.

Půjde především o případ, kdy vám služba nebyla řádně poskytnuta v důsledku

vašeho porušení těchto obchodních podmínek.

Pokud reklamovaný přístroj ponese známky po zásahu jiného servisu, než servisu

TSmobileCZ, zákazník s okamžitou platností ztrácí záruku na provedenou opravu či

jiný servisní zásah a to v plném rozsahu. Záruka nezaniká v případě, že na přístroji

byla provedena diagnostika autorizovaného servisního střediska.

V případě, že zákazník odmítne předat reklamovaný výrobek k posouzení

závady, servis není povinen zákazníkovi nahrazovat případnou vzniklou škodu

jakýmkoli způsobem.

V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada zapříčiněna

znečištěním vnitřních částí přístroje nebo mechanickým poškozením, záruka nebude

v tomto případě uplatnitelná.

7. ODPOVĚDNOST

7.1. Jak odpovídáme za škody ?

Naše společnost nese odpovědnost pouze za vady a škody prokazatelně způsobené v

důsledku poskytnutí služby. Neneseme odpovědnost za škody způsobené výpadky či

omezeními serveru, porušením či ztrátou dat nebo za škody způsobené zásahy třetích

osob. Zavazujeme se však předcházet těmto skutečnostem všemi nám dostupnými

prostředky a usilovat o nepřetržitý provoz smluvené služby.

Zhotovitel ručí za vyměněné díly a opravu na základní desce. Pokud se přístroj

opraví po dohodě se zákazníkem, drží servis záruku na tuto provedenou práci 3

měsíce. Je však možné, že přístroj může mít i skryté vady, za které servis nebere

odpovědnost a tudíž nevzniká nárok na případnou reklamaci možných skrytých vad.

Servis při zásahu do obvodů základních desek nenese odpovědnost za data uložené

v přístroji.

7.2. Za co neodpovídáme ?

Dále neneseme odpovědnost za:

- nefunkčnost služeb, které zavinil zákazník svým neodborným jednáním;

- vady nebo škody způsobené hardwarem či softwarem zákazníka;

- vady, které se projevovaly ještě před započetím poskytování služby;

- ztrátu dat na zařízení, které nebyly zálohovány před započetím poskytování služby,

i když na to byl zákazník výslovně upozorněn;

- škody způsobené viry, malwarem, rootkity nebo jinými škodlivými programy.

V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada zapříčiněna

znečištěním vnitřních částí přístroje nebo mechanickým poškozením, záruka nebude

v tomto případě uplatnitelná.

8, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naši činnosti a kdo nás při ni kontroluje ?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše

činnost nepodléhá jinému povolování.

Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká

obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová

sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti ?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Ve

vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné

takové nedodržujeme.

Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj.

zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z

reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je

možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů

(ADR).

8.3. Jaké máte práva při vzniku spotřebitelského sporu ?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří

vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci

(adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská

15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický

kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých

spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové

rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@oregio.cz,

telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé

uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili a pro vyhledání

subjektu alternativního řešení sporů, můžete rovněž využít on-line platformu, která

je zřízena Evropskou komisí na adrese: hhtp://ec.europa.cu/consumers/odr./.

8.4. Co byste ještě měli vědět ?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť

internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především

náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi

námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailu, doporučeně poštou

nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu

elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo zadanou před zahájením spojení.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné

nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které

se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému

ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není

dotčena platnost ostatních ustanovení.

Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou

formou.

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ

WEBOVÉHO ROZHRANÍ

9.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem ?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně

obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je

chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit,

kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu

či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné

zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společnosti mohou být

registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do

webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při

využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit

funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či

neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na

webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni

uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a

to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní

může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky

třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30.10.2023